over het huis

Het Huis voor de Kunsten Limburg komt u op allerlei plekken in het Limburgse kunst- en cultuurveld tegen. Wij zijn thuis in muziek, toneel, dans, beeldende kunst, film & fotografie, literatuur, musea, streektaal, monumenten en cultuurparticipatie. In hoofdzaak zijn wij een dienstverlenende organisatie die zich inzet voor de amateur- en professionele kunsten en het cultureel erfgoed in Limburg. Onze medewerkers houden zich onder andere bezig met beleid, organisatie, communicatie en administratie. De ene keer treden wij vooral faciliterend en uitvoerend op, de andere keer meer initiërend en verbindend.

De kern van onze activiteiten wordt gevormd door de ondersteuning van onze Huisgenoten, stichtingen en verenigingen die op provinciaal niveau actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en meestal bestuurd worden door vrijwilligers. Daarnaast organiseren wij zelfstandig en met andere partners projecten en activiteiten en zijn wij in algemene zin een aanspreekpunt voor het culturele veld in Limburg.

Incidenteel ondersteunt het Huis voor de Kunsten Limburg ook bijzondere culturele activiteiten in financiële zin. Het Huis is echter geen subsidieloket en kan nooit de enige instantie zijn die een financiële bijdrage levert aan een project. In verband met een beperkt projectbudget kan het Huis slechts op incidentele basis een kleine bijdrage leveren. De criteria waaraan wij bijdrageverzoeken toetsen kunt u hier downloaden. Deze regeling was geldig van 1 juli t/m 31 december 2015. Voor projecten op het gebied van dans en beeldende kunst was maximaal € 17.000,- beschikbaar, voor projecten op het terrein van andere disciplines maximaal € 44.000,-. Projecten die een bijdrage hebben ontvangen werden op deze website gepubliceerd.

Het betrof dan (niet-commerciële) projecten van organisaties en initiatieven die bovenlokaal zijn opgezet en een dusdanige uitstraling hebben, uniek zijn, een toegevoegde waarde hebben voor het culturele klimaat in Limburg en een breed publiek aanspreken.

Zoals ook genoemd in de provinciale ‘Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016’ ondersteunt het Huis géén projecten die al een subsidie ontvangen van de Provincie Limburg (zie www.limburg.nl/subsidies voor subsidieregelingen van de Provincie Limburg).

Een verzoek om financiële ondersteuning aan het Huis bestaat uit een projectplan waarin de doelstellingen van het project duidelijk staan omschreven, een sluitende begroting met een overzicht van zowel de (verwachte) inkomsten (ook van eventuele andere fondsen waarbij wordt aangevraagd) als de uitgaven en een begeleidende brief met daarin in ieder geval uw contactgegevens en het bedrag dat u wenst aan te vragen. Het Huis streeft ernaar om binnen één maand te reageren op aanvragen. Indien een bijdrage wordt toegekend, dient het Huis binnen drie maanden na afloop van de activiteit/het project een eindafrekening (overzicht gerealiseerde inkomsten en uitgaven, kopie betalingsbewijzen en een kort inhoudelijk verslag) te ontvangen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de consulenten van het Huis.  
 
Wij wijzen u nadrukkelijk op het volgende: het jaar 2015 stond voor het Huis voor de Kunsten Limburg in het teken van een herijking van haar rol, taken en functie. Deze herijking vindt plaats in samenspraak met de Provincie Limburg. In dit verband moet u er rekening mee houden dat u vanaf 2016 niet meer bij het Huis voor de Kunsten Limburg terecht kunt voor een financiële bijdrage.

Het Huis voor de Kunsten Limburg wordt gefinancierd door de Provincie Limburg.
logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_(kleur)
founders_hkl_sep_14
Vanuit hun gedrevenheid legden deze vier founders het fundament voor een gedeeld huis, gerund door een aparte stichting: het Huis voor de Kunsten Limburg.
huisgenoten
In de jaren na het ontstaan van het Huis voor de Kunsten Limburg leverden steeds meer culturele organisaties de stenen voor ons Huis en gingen ook de professionele kunsten tot onze doelgroep behoren. Inmiddels werkt het Huis met en voor 51 aangesloten organisaties binnen de verschillende disciplines. Zij worden op allerlei manieren ondersteund en begeleid, afhankelijk van hun eigen wensen en vragen.  
huisgenoot worden?
Organisaties die bij het Huis willen aansluiten dienen provinciebreed in Limburg actief te zijn op het gebied van kunst, cultuur en/of cultureel erfgoed. Afhankelijk van de behoeften én onze mogelijkheden, wordt een dienstenpakket op maat samengesteld. Neem voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden contact op met directeur Pé Diederen via e: pdiederen@hklimburg.nl of t: 0475 399 270.
wist u dat...
... het Huis voor de Kunsten Limburg ook ondersteunt bij de boekhouding van een groot deel van de bij het Huis aangesloten stichtingen en verenigingen?

... onze consulenten kunnen adviseren en bemiddelen voor de verschillende disciplines in het culturele veld en regelmatig als een spin in het web functioneren?

... wij over diverse vergaderruimtes beschikken waar onze aangesloten organisaties kunnen vergaderen?

... wij ook een eigen expositieruimte hebben waar regelmatig kleinschalige exposities worden georganiseerd?  

... van de ca.1,2 miljoen Limburgers er ongeveer 450.000 tussen de 15 en 80 jaar op enigerlei wijze actief zijn in het beoefenen van een vorm van amateurkunst?
anbi
Het Huis voor de Kunsten Limburg heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gegevens ANBI
RSIN/Fiscaal nummer ANBI 81.16.00.956

Contactgegevens
Kapellerlaan 36, 6041 JC Roermond
Postbus 203, 6040 AE Roermond

Doelstelling
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Beleidsplan
Zie ondernemingsplan 2011-2014

Functie en namen bestuurders
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder wordt, evenals de andere personeelsleden, beloond conform de CAO Welzijn. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per vergadering, incl. voorbereiding, een vergoeding van € 316,-.

Actueel verslag van activiteiten
Zie Jaarrekening plus jaarverslag 2013

Financiële verantwoording
Zie Jaarrekening plus jaarsverslag 2013

Dowload:
COOKIES
Deze website maakt gebruik van cookies, in verband met de werking van social media en Google Analytics.
Zo kunnen wij de site steeds verder verbeteren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wilt u cookies toestaan?